15

På uppdrag av en statlig utredning under ordförandeskap av undervisningsrådet Ragnar Lund kommer Sifo att genomföra en stor undersökning med början i februari 1967. Den skall belysa allmänhetens inställning till en rad viktiga frågor, såsom:
Socialvården
Abortfrågan
Sexualundervisningen
Sexuallivet
Fritidsvanor
Religionen
En del av frågorna ställs av en intervjuare. Andra frågor får Ni besvara genom att fylla i ett enkelt formulär.
Frågorna har formulerats i samarbete med ledamöterna i den statliga utredningen, nämligen:
Maj-Briht Bergström-Walan, fil. lic., leg. barnmorska
Carl Gustaf’ Boëthius, chefredaktör för tidskriften Vår Kyrka
Rolf Granstrand, fil. stud., f. d. ordförande i SECO
Birgitte Heeger, fil. kand., f. d. rikskonsulent i Svenska Missionsförbundets Ungdom (SMU)
Ragnar Lund, undervisningsråd
Ottar Ottersen, pastoratsadjunkt, bitr. studierektor i Sveriges Kyrkliga Studieförbund (SKS)
Gösta Rodhe, skolöverläkare i Skolöverstyrelsen
Thorsten Sjövall, leg. läk., ordförande i RFSU
Torsten Wickbom, rektor vid Katrineholms gymnasialskola
Med ett noggrant vetenskapligt urval i mantalslängderna har Ni tillsammans med många hundra andra personer blivit utsedd att representera en del av svenska folket. Det är mycket viktigt att alla som valts ut också kan medverka, annars blir resultaten inte vetenskapligt tillförlitliga. Det sätt på vilket urvalet har gjorts innebär att Ni inte kan ersättas av någon annan.
Undersökningen genomföres i februari och mars. Vi är angelägna om att snarast få veta var vi kan nå Er för intervju. Om Ni flyttat eller om Ni inte finns på den adress till vilken vi skickat det här brevet, ber vi Er ha besväret att fylla i och omgående sända in det bifogade svarskortet.
Inom kort kommer en av Sifo:s intervjuare att ta kontakt med Er för att bestämma tid för intervju. Själva intervjun kommer därefter att genomföras vid ett besök hos Er. Intervjuarens enda uppdrag är att ta reda på vad just Ni anser. Intervjuaren kommer inte på något sätt att påverka Er. Era svar är enbart avsedda för statistik. Ingen utanför Sifo får någonsin ta del av vad just Ni har svarat.
Vi ber till slut att på förhand hjärtligt få tacka för Ert vänliga tillmötesgående.

Intervjuarna genomförde sina uppdrag precis som förväntats av dem. Av 2.156 personer som skulle intervjuas, misslyckades man med att hitta ny adress för 10 stycken som flyttat; flyttningen fanns inte anmäld enligt mantalsverk och pastorsexpeditioner, ingen eftersändningsadress hade lämnats på posten, och inga grannar kunde lämna besked. 34 personer kunde inte anträffas under de två månader fältarbetet pågick trots upprepade besök och telefonpåringningar. 153 vägrade svara. 2 intervjuer som enligt uppgift postades av intervjuaren nådde aldrig SIFO och 5 var för ofullständiga för att medtagas i vår analys. Det är ett totalt bortfall av 204 personer eller 9,5%.

Bortfallet är inte högre eller lägre än vad man brukar få i undersökningar om långt mindre brännbara ämnen. Bland opinionsinstituten och deras avnämare finns ett gentlemens agreement att inte klaga på fältarbetet i en undersökning som har mindre än 10 procents bortfall. Vår undersökning ligger alltså inom denna marginal trots sitt svåra ämne.

Antalet utvalda som fullbordar den mer konventionella, muntliga utfrågningen men vägrar att befatta sig med privatenkätens intimare frågor är i sig av rätt stort intresse. Om vi finner att under de skyddade omständigheter SIFO skapade, en stor del av befolkningen ändå inte medverkar, vore detta resultat en klar fingervisning till allt folkbildningsarbete att man inte kunde räkna med allmänhetens medverkan i former av sexualupplysning som går in på intimare detaljer.

Nu blev de intervjuades medverkan nära nog fullständig: 98,5 procent av de muntligt intervjuade fortsatte med privatenkäten. (Se tabell I:3.) Inom den yngre generationen blev det 99,9 procent, bland dem som är över 30 år blev det 97,9 procent. Även en grupp med — som vi skall se — mer restriktiv hållning till det sexuella — de som kommer från hem där föräldrarna är mycket eller ganska religiösa och själva går i kyrkan minst en gång i månaden — medverkade i 

15

 

OM SEXUALLIVET I SVERIGE, SOU:1969:2
Innehåll  Kap1
1.1 Myndigheternas engagemang
1.2 Hur undersökningen gjordes
1.3 Urvalet
1.4 Frågeformuläret
1.5 Karaktären av våra slutsatser
1.6 Några konventioner

Kap2 Kap3 Kap4 Kap5 Kap6 Tabeller Frågeformulär